Cerdas Belajar Matematika

Media belajar Matematika, media interaktif untuk ulangan harian, remedial dan pengayaan secara online, analisis statistik untuk penelitian

*** Untuk mendownlod materi di blog ini klik tombol "simpan ke PDF" pada akhir artikel ***

Selamat Belajar

Contoh Soal UN : bilangan berpangkat dan bentuk akar

SKL 01 Indikator 3 :

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan berpangkat atau bentuk akar.
NoContoh Soal Solusi
1Hasil dari 23 x 24 + 36 : 32 dalam bentuk bilangan berpangkat adalah …
a. 212 + 33            c. 615
b. 27 + 34              d. 611


Solusi :
$2^3 \times 2^4 + 3^6 : 3^2 = 2^{...+...} + 3^{...-...} = 2^{...} + 3^{...}$
Operasi hitung pada  bil berpangkat :

 • $a^m \times a^n = a^{m+n}$ 
 • $a^m : a^n = a^{m-n}$ 
 • $a^{−m} = \frac{1}{a^m}$ 
 • $(a^m)^n = a^{(m \times n)}$
 • $\sqrt[n]{a^m} = a^{(\frac{m}{n})}$
 • p.$a^m +q.a^m = (p+q)a^m$ 
 • $\frac{a^m}{a^n} =a^{(m-n)}$ 
 • $a^m \times b^m =(a \times b)^m$

2 Bentuk sederhana dari : $\frac{(a^2 b^2)^2}{(a^{-2} b^3 )} $ adalah …
a. $a^2 b^1$    b. $a^6 b^1$     c. $a^6 b^7$    d. $a^2 b^7$

$\frac{(a^2 b^2)^2}{a^{-2}b^3} = \frac{a^{....\times ....}b^{..... \times ....}}{a^{-2}b^3} = a^{....}b^{....} : a^{-2}b^3 = a^{....-....}b^{....-....} $
$= a^{....}b^{.....}$
3 Bentuk akar berikut ini senilai dengan √72, kecuali …
a.    6√12    b. 6√2    c. 3√8    d. 2√18


solusi :
√72 = √…. x …. = √…. x √…. = ….√…
√72 = √…. x …. = √…. x √…. = ….√…
√72 = √…. x …. = √…. x √…. = ….√…
 • Ubah bil 72 menjadi perkalian dua bil, pilih dari 72 = ….x12; 72=…x2; 72=…x8; 72=…x18 yg salah satunya mempunyai akar bulat
 • Gunakan sifat2 bilangan akar :√a x √b = √ab    √a : √b = √a:b

4 Bentuk sederhana dari √50 + √32 - √72 + √18 adalah …
a.    4√3    b. 5√3    c. 6√2    d. 7√2


Solusi :
√50 + √32 - √72 + √18
= √…x… + √…x… − √…x… + √…x…
=   …√… +   …√…  −  …√… + …√…
= …√… 
 • Sifat penjumlahan bentuk akar : p√a + q√a = (p+q)√a
 • Samakan bil dalam tanda akar dg cara no 3
5  √12 x √6 = …
a.   6√2    b. 6√3    c. 12√2    d. 12√3  

(UN 2012)


√12 x √6 = √(… x 6) x √6 = √... x √6 x √6 = √… x … = …√…
Sifat operasi pada bentuk akar :
    √a x √b = √ab    √a : √b = √(a:b)  
    a√b x c√d = (axc)x√(bxd)    $(√a)^2$ = √a x √a = √$(a^2)$ = a  
    $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$        $\sqrt[n]{a^n}$ = a
    p$\sqrt[n]{a} ± q\sqrt[n]{a} = (p±q)\sqrt[n]{a}$     $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$
6 Bentuk sederhana dari $\frac{6}{√3}$ adalah …
a.  2√3    b. 4√3    c. 5√2    d. 6√2


Solusi :
6/√3=6/√3×√3/√3=(6√3)/(….)=…√… 
Rumus merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar tipe 1 :
Bentuk soal $\frac{a}{√b}$ kalikan dg $\frac{√b}{√b}$

$\frac{a}{√b}=\frac{a}{√b}×\frac{√b}{√b}=\frac{(a√b)}{(√b×√b)}=\frac{(a√b)}{b}$

7 Bentuk sederhana dari $\frac{5}{(2+√3)}$ adalah …
a.   10 - 5√3        c.  10 - √3
b.   -10 + 5√3      d. -10 + √3


Solusi :
$\frac{5}{(2+√3)}=\frac{5}{(2+√3)}$×$\frac{(2-√3)}{(2-√3)}=\frac{5(2-√3)}{((2+√3)(2-√3))}$
=$\frac{(5(2-√3))}{(…-…)} = \frac{(5(2-√3))}{(……)}$= …−…√…
Rumus merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar tipe 2 :
 • Bentuk soal $\frac{p}{(a+√b)}$ kalikan dg $\frac{(a-√b)}{(a-√b)}\to$ $\frac{p}{(a+√b)}=\frac{p}{(a+√b)}$×$\frac{(a-√b)}{(a-√b)} =\frac{p(a-√(b)}{(a+√b)(a-√(b)}$=$\frac{(p×a-p√b)}{(a^2-(√b)^2}=\frac{(pa-p√b)}{(a^2-b)}$
 • Bentuk soal $\frac{p}{(a-√b)}$ kalikan dg $\frac{(a+√b)}{(a+√b)}\to$ $\frac{p}{(a-√b)}=\frac{p}{(a-√b)}$×$\frac{(a+√b)}{(a+√b)}=\frac{p(a+√(b)}{(a-√b)( a+√b)}=\frac{(p×a+p√b)}{a^2-(√b)^2}=\frac{pa+p√b}{(a^2-b)}$
8 Bentuk rasional dari $\frac{(3+√7)}{(√2-√5)}$ adalah …
a. $\frac{(3√2+3√5+√14+√35)}{7}$    c. $\frac{(3√2-3√5+√14-√35)}{3}$
b. $\frac{(3√2-3√5+√14-√35)}{(-7)}$    d. $\frac{(3√2+3√5+√14+√35)}{(-3)}$


Solusi :
$\frac{(3+√7)}{(√2-√5)}=\frac{(3+√7)}{(√2-√5)}$×$\frac{(√2+√5)}{(√2+√5)}$=$\frac{(3+√7)(√2+√5)}{(√2-√5)(√2+√5)}$ =$\frac{(…*√…+⋯*√…+√…*√…+√…*√…}{(√…)^2-(√…)^2}$

=$\frac{…√…+⋯√…+√…+√…}{(…-…)}$
=$\frac{(…√…+⋯√…+√…+√…}{-…}$
Rumus merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar tipe 3 :
 •     Bentuk soal $\frac{p}{(√a-√b)}$ kalikan dg $\frac{(√a+√b)}{(√a+√b)} \to $ $\frac{p}{(√a-√b)}=\frac{p}{(√a-√b)}\times\frac{(√a+√b)}{(√a+√b)}$=$\frac{p(√a+√(b)}{(√a-√b)(√a+√b)}$=$\frac{p×√a + p√b}{(√a)^2-(√b)^2}$=$\frac{p√a+p√b}{(a-b)}$ 
 • Bentuk soal $\frac{(p+q)}{(√a-√b)} $ kalikan dg $\frac{(√a+√b)}{(√a+√b)} \to $  $\frac{(p+q)}{(√a-√b)} $= $\frac{(p+q)}{(√a-√b)} \times \frac{(√a+√b)}{(√a+√b)}$ = $\frac{(p*√a+p*√b+q*√a+q*√b)}{(√a-√b)(√a+√b)}$ =$\frac{(√ap+√bp+√aq+√bq)}{(√a)^2-(√b)^2 )}$=$\frac{(√ap+√bp+√aq+√bq)}{(a-b)}$

Simpan ke PDF
7 Komentar untuk "Contoh Soal UN : bilangan berpangkat dan bentuk akar"